ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจใช้บริการ LINK

โปรดศึกษารายละเอียดต่อไปนี้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (“แอพพลิเคชั่น” หรือ “ระบบ”) ระหว่าง บริษัท โฟกัสวัน ซอฟต์แวร์ จำกัด (“บริษัท” , “เรา” , “FOCUSONE LINK” , “LINK”) กับ ผู้ใช้งาน (“คุณ”) กรุณาอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการโดยครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของตัวผู้ใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

คุณยอมรับและตกลงว่า คุณจะใช้บริการ FOCUSONE LINK ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามเงื่อนไขและกฎหมาย หรือในลักษณะที่เหมาะสม ชอบธรรม และไม่ได้เป็นการจำกัดเพียงเท่านี้ คุณตกลงว่าเมื่อคุณใช้บริการ FOCUSONE LINK คุณจะ:

  1. คุณอาจจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อจะใช้บริการของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยคุณเข้าใจและยอมรับว่าทางเราสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนของคุณและอาจยกเลิกการลงทะเบียนของสมาชิกของคุณได้ทุกเวลา โดยเฉพาะเมื่อเกิดการละเมิดกฎระเบียบหลักเกณฑ์ข้อตกลงในการใช้งาน คุณไม่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนบัญชีสมาชิกไปยังบุคคลอื่นได้ หากละเมิดเงื่อนไขคุณยอมรับว่าบัญชีจะถูกยกเลิกทันที

  2. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการระมัดระวังป้องกันตามที่จำเป็นสำหรับตัวคุณหรือสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณจาก ไวรัส เวิร์ม โทรจันฮอร์ส และข้อมูลใด ๆ ที่อาจเป็นอันตราย หรือ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อหาข้อมูลของระบบ

  3. คุณต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  4. คุณต้องไม่ส่งหรือเขียนข้อความที่หยาบคาย ลามก อนาจาร หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย ขู่กรรโชก แก่บุคคลอื่น รวมทั้งข้อความอื่น ๆ ที่ขัดต่อข้อกฎหมาย

  5. คุณตกลงว่าจะไม่ (และไม่อนุญาตให้บุคคลที่สาม) แก้ไขดัดแปลง แปลหรือย้อนกระบวนการผลิต (reverse engineer) ส่วนของเว็บไซต์ กรอบของเว็บไซต์ หรือลอกเลียนแบบส่วนของบริการใด ๆ จากเว็บไซต์ รวมทั้งลอกลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม ยกเว้นจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

  6. คุณจะไม่ทำการส่งไวรัส เวิร์ม โทรจันฮอร์ส หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใด ที่มีลักษณะเป็นการทำลายการให้บริการของเรา

  7. คุณจะไม่แทรกแซงหรือรบกวนบริการของเรา หรือ เซิร์ฟเวอร์ หรือ เครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการของเรา หรือฝ่าฝืนขั้นตอนการปฏิบัติ ข้อกำหนด นโยบาย หรือระเบียบของเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการของเรา

  8. คุณจะไม่ใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ใด ๆ เช่น โรบ็อต สไปเดอร์ หรือแอพพลิเคชั่นในการสืบค้น/ดึงข้อมูล หรือจัดทำดัชนีส่วนใด ๆ ของบริการของเรา หรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท

  9. ระบบงานของเรา อาจมีความไม่เที่ยงตรงถูกต้องในทางเทคนิค อาจมีการพิมพ์ สะกดผิด หรือข้อผิดพลาดใด ๆ และแอพพลิเคชั่น หรือข้อมูลภายใน Application ที่คุณมีการบันทึก หรือเผยแพร่ออกไป อาจมีเนื้อหาที่ล่วงต่อสิทธิส่วนบุคคล หรือ สาธารณะ หรือ อาจเป็นของ หรือ สิทธิของบุคคลอื่น เราไม่ขอรับผิดใด ๆ ในความเสียหาย สูญเสีย สูญหาย และ ผลใด ๆ ที่ตามมาอันเป็นผลจากการใช้งานแอพพลิเคชั่น หรือจากการดาว์นโหลด คัดลอก จัดพิมพ์ ดู หรือ รับฟังใด ๆ โดยผู้ใช้เนื้อหาข้อมูลใด ๆ ของแอพพลิเคชั่นนี้

  10. ในส่วนการบริการของเราบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ทางบริษัทไม่สนับสนุนให้คุณใช้งานหรือป้อนข้อมูลใน FOCUSONE LINK ในขณะขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานคุณยอมรับและตกลงว่าคุณจะใช้งานในสถานที่ และในขณะที่ คุณอยู่ในความปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

  11. สำหรับบริการของเราที่อนุญาตให้คุณอัพโหลดข้อมูลเนื้อหาหรือรูปภาพมาจัดเก็บได้ คุณยังคงความเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ สำหรับข้อมูลนั้น ๆ และเมื่อคุณอัพโหลดข้อมูลมาจัดเก็บบนระบบของเรา คุณยอมรับและได้อนุญาตให้เรามีสิทธิ์ในข้อมูลของคุณ ในการใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ และแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว สิทธิ์ที่คุณให้จะเป็นไปเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคชั่นและบริการของเราให้ตอบสนองการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น สิทธิ์นี้จะยังคงมีผลแม้ว่าคุณจะหยุดการใช้บริการของเราแล้วก็ตาม

  12. เรามีการปรับปรุงและพัฒนาแอพพลิเคชั่นของเราอย่างสม่ำเสมอ เราอาจเพิ่ม ลด หรือปรับเปลี่ยนการทำงาน ฟังก์ชั่น รูปลักษณ์ หรือคุณลักษณะบางอย่างภายในแอพพลิเคชั่นหรือแผนที่ของ Google และเราอาจระงับ หรือหยุดให้บริการใดบริการหนึ่งเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวรได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  13. เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดคุณยอมรับและตกลงที่จะใช้งานแอพพลิเคชั่นเวอร์ชั่นล่าสุดที่เราเปิดให้บริการ และสำหรับการใช้บริการของเราบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ คุณยอมรับและตกลงที่จะอัพเดทเวอร์ชั่นของแอพพลิเคชั่นให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอ ทั้งนี้แอพพลิเคชั่นเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นในอนาคตอาจจะไม่รองรับการทำงานบนอุปกรณ์หรือระบบปฏิบัติการบางรุ่นที่รองรับอยู่ในเวอร์ชั่นปัจจุบัน


นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ดีที่สุด เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลและมีนโยบายการบริหารและใช้ข้อมูลดังนี้

  1. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและใช้งานโดย FOCUSONE LINK

    1.1 เราทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณตามความจำเป็นเมื่อลงชื่อเข้าใช้งาน FOCUSONE LINK เช่นชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ โดยเราอาจใช้อีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อหรือส่งข่าวสารถึงคุณ

    1.2 คุณสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อคุณเปิดฟังก์ชั่นการระบุตำแหน่งสถานที่ปัจจุบันของคุณโดยผ่านอุปกรณ์มือถือที่มี GPS หรือผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลตำแหน่งที่แท้จริงของคุณและใช้ข้อมูลตำแหน่งของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและบอกที่อยู่ของคุณกับบุคคลที่สาม ถ้าคุณต้องการปกปิดข้อมูลนี้คุณสามารถปิดฟังก์ชั่นการระบุตำแหน่งสถานที่ปัจจุบันของคุณผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้

    1.3 เราจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณผ่านแอพพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติ เมื่อเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นของเรา เช่น วันที่และเวลาใช้งาน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา ข้อมูลที่คุณเปิดดู หรือข้อมูลของอุปกรณ์ของคุณ เช่น รุ่นฮาร์ดแวร์ รุ่นของระบบปฏิบัติการ ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ หมายเลข IP และข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเราใช้ข้อมูลเหล่านี้สำหรับประเมินความสนใจและความต้องการของผู้ใช้เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคชั่นและบริการของเราให้ตอบสนองการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

  2. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

    2.1 เราอาจจะมีการแสดงโฆษณาของบุคคลที่สามในแอพพลิเคชั่น เราสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อแสดงโฆษณาที่เป็นประโยชน์กับคุณมากที่สุด ในบางกรณีเราอาจจะติดต่อคุณทางอีเมล์ในนามของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงได้

    2.2 เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่ บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้า ธุรกิจหรือบุคคลอื่น ๆ ที่วางใจได้ โดยดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม

    2.3 เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการใช้งานของคุณหากเรามีความเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นเหตุจำเป็นอันสมควรเพื่อ (ก) ตรวจสอบการละเมิดกฎหมายหรือศีลธรรมบนเว็บไซต์ (ข) ตรวจสอบการละเมิดเงื่อนไขการบริการของเรา (ค) ปกป้องการละเมิดสิทธิ ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และความปลอดภัยของบริษัทและบุคคลอื่น

  3. การจำกัดความรับผิดทางกฎหมาย

    3.1 บริษัทไม่รับรองใด ๆ ในข้อมูลที่ปรากฏใน FOCUSONE LINK เราไม่ให้คำรับรอง หรือยืนยันในความเที่ยงตรงถูกต้องของข้อมูลในระบบงาน เราไม่ขอรับผิดชอบในการใช้หรือผลใด ๆ อันเกิดจากการใช้ข้อมูล เนื้อหา ในระบบงาน คำที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น นอกจากนี้ เราไม่ขอรับรองว่า (ก) ข้อมูลใด ๆ ใน ระบบงาน นี้จะปรากฏอยู่เสมอตลอดเวลา หรือปรากฏอยู่ทั้งหมด (ข) ข้อมูลใด ๆ ใน ระบบงาน จะครบถ้วนเป็นจริงถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ไม่มีข้อผิดพลาด ตกหล่น หรือเชื่อถือได้เสมอ เพียงเท่าที่จะสามารถละเว้นได้ตามกฎหมาย เราขอไม่รับผิดชอบใด ๆ และไม่รับรองใด ๆ อย่างชัดเจนหรือโดยปริยายจากความพึงพอใจในคุณภาพ การที่เอาไปใช้ การซื้อขายในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมในวัตถุประสงค์ของสินค้า ความสมบูรณ์และความใส่ใจในขั้นตอนการผลิต และการปราศจากการละเมิดสิทธิ์

    3.2 ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ รวมถึงความสูญเสีย การบาดเจ็บ การสูญเสียผลกำไร รายได้ ยอดขาดทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมาจากการใช้งาน FOCUSONE LINK ทุกกรณี

  4. การรักษาความปลอดภัย เราตระหนักดีว่าความเชื่อถือของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการบริการของเรา เราจึงพัฒนาระบบและให้บริการตามมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณ ทั้งในระหว่างการส่งและหลังจากที่เราได้รับข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตามโปรดตระหนักว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์วิธีใดที่ปลอดภัย 100% ดังนั้นเราจึงไม่สามารถจะรับประกันความสมบูรณ์ของการรักษาความปลอดภัยได้ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลสูญหายหรือถูกขโมย หรือถูกดักจับระหว่างทาง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

  5. การแก้ไขข้อกำหนดการใช้บริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อกำหนดการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณยอมรับและตกลงว่าคุณสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อกำหนดการใช้บริการฉบับล่าสุดได้ที่นี่เสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแสดงข้อความแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนบนหน้านี้


Last updated: June , 2017
© 2017 Focusone Software Co., Ltd.
1111/107 ถ.​ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 10900
Tel : (66) 2 512 5771